Biznes i finanse

ANSWEAR.COM SA (13/2022) Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2022 r. Spółka zawarła Umowę Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Umowa”), na podstawie której PKO Bank Polski SA udziela Spółce limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 53 mln zł (pięćdziesiąt trzy miliony zł) na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Zawarta umowa zastąpiła dotychczas obowiązującą umowę z PKO Bank Polski SA, która pozwalała korzystać Spółce z limitu kredytowego w wysokości 33 mln zł. Zatem Spółka pozyskała dodatkowe 20 mln zł na finansowanie bieżącej działalności.

Spółka w ramach podpisanej Umowy ma prawo korzystać z następujących produktów do maksymalnej łącznej wartości 53 mln zł:

? Gwarancji bankowych do kwoty 9 mln zł;

? Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 40 mln zł;

? Kredytu odnawialnego do kwoty 40 mln zł.

Bank udostępnia limit do 27 października 2024 r.

Spółka może wykorzystywać kredyt w walutach: PLN, USD, EUR.

Zabezpieczenie wierzytelności PKO Bank Polski SA stanowią:

1. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki,

2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 79,5 mln zł na zapasach tj. towarach handlowych o wartości 60,0 mln zł zlokalizowanych w magazynach Spółki,

3. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów,

4. przelew środków pieniężnych na rachunek PKO Bank Polski SA w rozumieniu art. 102 Prawa Bankowego w wysokości 1 mln zł,

5. gwarancja spłaty limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej jako: „BGK”) w wysokości stanowiącej 80% kwoty kredytu, tj. w kwocie 42,4 mln zł na okres 27 miesięcy, tj. do dnia 27 września 2024 roku,

6. zabezpieczenie na rzecz BGK stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki.

Spółka dostarczy także do PKO Bank Polski SA oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 90,1 mln zł, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 27 września 2027 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM