Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (40/2022) Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości „MidPoint71” we Wrocławiu

Zarząd spółki Echo Investment S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. Midpoint 71 – Cornwall Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – S.K.A. z siedzibą w Kielcach, jako sprzedający (Sprzedający), oraz spółka SER Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako kupujący (Kupujący, przy czym Kupujący łącznie ze Sprzedającym będą dalej łącznie zwani Stronami), zawarły umowę sprzedaży nieruchomości położonej we Wrocławiu będącej własnością Sprzedającego (Umowa).

Na podstawie zawartej Umowy, Kupujący nabył od Sprzedającego nieruchomość oraz inne składniki majątkowe obejmujące w szczególności:

(a) prawo własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 9, składającej się z działek ewidencyjnych nr 62/6 oraz 17/1, obręb 0022 Południe, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00288398/8 oraz działki ewidencyjnej nr 62/5, obręb 0022 Południe, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00288399/5, zabudowanej budynkiem biurowo-usługowo-handlowym pod nazwą „MidPoint71”, składającym się z dwóch kondygnacji podziemnych i czternastu kondygnacji nadziemnych (Budynek) oraz wszelkich budowli, obiektów małej architektury, instalacji i innych obiektów służących Budynkowi (Nieruchomość);

(b) prawo własności ruchomości wskazanych w Umowie.

W ramach transakcji Strony zawarły również umowę gwarancji jakości Budynku (Umowa Gwarancji Jakości) oraz umowę gwarancji czynszowych (Umowa Gwarancji Czynszowych). Podstawowe postanowienia Umowy Gwarancji Jakości przewidują udzielenie Kupującemu gwarancji jakości na Budynek i budowle znajdujące się na Nieruchomości. Podstawowe postanowienia Umowy Gwarancji Czynszowych przewidują udzielenie na rzecz Kupującego gwarancji pokrycia przez Sprzedającego płatności czynszowych oraz opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych części Budynku, które nie zostały wynajęte podmiotom trzecim w dniu podpisania Umowy oraz tych, które zostały wynajęte, a w stosunku do których nie zostały spełnione dodatkowe przesłanki (jak np. wydanie najemcom).

Wartość transakcji (Wartość Transakcji) w dniu zawarcia Umowy (Zamknięcie) wyniosła 109.265.359 EUR powiększone o VAT. Wartość Transakcji pomniejszona została o kwotę wartości okresów bezczynszowych, obniżek czynszu a także o inne koszty i wyniosła 103.863.244 EUR powiększone o VAT.

Kwota do zapłaty na Zamknięciu została pomniejszona między innymi o wartość prac związanych z aranżacją niewynajętych lokali w Budynku. Kwota tych prac będzie zwalniana w częściach na rzecz Sprzedającego po wynajęciu oraz realizacji prac aranżacyjnych na rzecz nowych najemców. W rezultacie, cena do zapłaty na Zamknięciu wyniosła 100.547.081 EUR powiększone o VAT.

Postanowienia Umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy i kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności Stron, a także postanowienia dotyczące wyznaczenia Sprzedającego jako wykonawcy określonych prac wykończeniowych w pomieszczeniach Budynku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM