Biznes i finanse

GPW SA (19/2022) Powołanie Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że Rada Nadzorcza GPW na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2022 r., działając na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §20 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, powołała w skład Zarządu Giełdy nowej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 27 lipca 2022 r.:

– pana Adama Młodkowskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. finansów,

– panią Monikę Gorgoń, powierzając jej funkcję Członka Zarządu ds. operacyjnych i regulacyjnych,

– pana Tomasza Dąbrowskiego, powierzając mu funkcję Członka Zarządu ds. informatycznych.

Powyższa decyzja wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy.

Życiorysy nowo powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanym przez Adama Młodkowskiego, Monikę Gorgoń i Tomasza Dąbrowskiego, nie prowadzą oni w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto, zgodnie z oświadczeniami nowo powołanych Członków Zarządu, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM