Biznes i finanse

BBI DEVELOPMENT SA (36/2022) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 roku otrzymał zawiadomienie od Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie (dalej: „BM”), z którego wynika, iż realizując Program Skupu Akcji Własnych Emitenta, uchwalony w dniu 27 maja 2022 roku, BM nabył na rachunek Spółki akcje Spółki zgodnie z poniższymi danymi:

1) Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku; (zmienionej następnie uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. z dnia 23 czerwca 2020 r.).

2) BM dokonało w dniach 30.06-1.07.2022 roku nabycia na rachunek Spółki łącznie 972 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 4.430,56 zł.

3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 4,56 złotych za jedną akcję.

4) Nabyte akcje w powyższej transakcji, o wartości nominalnej 0,50 zł każda, stanowią 0,0095% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,0095% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5) Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.

6) W ramach aktualnie obowiązującego Program Skupu Akcji Własnych, Emitent nabył dotychczas łącznie 3.381 akcji własnych stanowiących 0,03% kapitału zakładowego i uprawniających do 3.381 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcji zakupu akcji własnych dokonanej w dniach 30.06-1.07.2022 roku.

Postawa prawna:

art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM