Biznes i finanse

TAURON PE SA (30/2022) Podpisanie umowy kredytu konsorcjalnego

TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lipca 2022 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., CaixaBank S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Erste Group Bank AG, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce, Santander Bank Polska S.A. i China Construction Bank (Europe) S.A. Oddział w Polsce jako kredytodawcami została podpisana umowa kredytu konsorcjalnego na kwotę 4 mld zł („Umowa Kredytu”).

Środki z kredytu konsorcjalnego będą przeznaczone na refinansowanie istniejącego finansowania, o którym Spółka informowała w raportach bieżących nr 49/2015 z 24 listopada 2015 r. i nr 24/2019 z 19 czerwca 2019 r., finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON (z wyłączeniem finansowania jakichkolwiek projektów związanych z aktywami węglowymi) oraz finansowanie wydatków ogólnokorporacyjnych Grupy TAURON (z wyłączeniem wydatków dotyczących aktywów węglowych).

W ramach Umowy Kredytu Spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych ciągnień transz kredytu w 5-letnim okresie dostępności finansowania, który będzie mógł zostać przedłużony maksymalnie do 7 lat („Okres Finansowania”).

Spółka będzie mogła wykorzystać środki w trakcie całego Okresu Finansowania, po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Oprocentowanie środków udostępnionych w ramach Umowy Kredytu będzie obliczane w oparciu o zmienną stopę procentową odpowiednią dla danego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę uzależnioną od wypełnienia wskaźników zrównoważonego rozwoju, tj. wskaźnika redukcji emisyjności oraz wskaźnika zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwórczej Grupy TAURON. Niezależny audytor będzie potwierdzał prawidłowość obliczeń wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Zawarcie Umowy Kredytu przyczyni się do wzmocnienia stabilności finansowej Spółki poprzez pozyskanie nowego źródła finansowania oraz wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia, które będzie mogło zostać wykorzystane do wsparcia realizacji przyjętej w dniu 22 czerwca 2022 r. Strategii Grupy TAURON.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM