Biznes i finanse

Instytut Technologii w Manukau uniknął kosztownej i niepotrzebnej aktualizacji Oracle dzięki wsparciu Rimini Street

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że Instytut Technologii w Manukau (ang. Manukau Institute of Technology Limited; MIT), przeszedł na wsparcie Rimini Street swoich aplikacji Oracle. Przejście MIT do Rimini Street pozwala Instytutowi na dalsze użytkowanie obecnego, stabilnego i wartościowego oprogramowania Oracle przez okres pięciu, dziesięciu, piętnastu lat, a nawet dłużej bez żadnych wymaganych aktualizacji – przy jednoczesnym korzystaniu z bardziej responsywnego i solidniejszego wsparcia.

„Naszym celem jest spełnienie potrzeb naszych klientów w zakresie wsparcia, jakiekolwiek aby one nie były. Wiele organizacji zostaje zmuszonych do wdrożenia niepotrzebnych i uciążliwych aktualizacji przez producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw, ponieważ nie wiedzą one o sprawdzonych programach wsparcia Rimini Street, które nie wymagają aktualizacji ani migracji – powiedział Daniel Benad, wiceprezes grupy i regionalny kierownik generalny Rimini Street w regionie Oceanii. – MIT udowadnia, że można uniknąć zarówno aktualizacji, jak i uciążliwości zwracając się po wsparcie Rimini Street i zyskując lata elastyczności w zakresie zastosowań i przyszłych planów technologicznych”.

Wsparcie niezbędne do utrzymania elastyczności planów w zakresie IT

MIT kształci 11 tys. studentów w ramach pięciu kampusów i zapewnia edukację techniczną i zawodową oraz szkolenia w takich branżach jak: fryzjerstwo, motoryzacja, inżynieria i technologie cyfrowe. Szkoła pielęgniarstwa daje studentom maoryskim i pochodzącym z rdzennej ludności Pacyfiku wyjątkową szansę poznania kulturowych praktyk w zakresie opieki zdrowotnej i nauczenia się, jak najlepiej wspierać swoje społeczności.

MIT posiada kilka aplikacji Oracle, które są kluczowe dla Instytutu, w tym w zakresie finansów, zarządzania studentami i magazynowania danych. Jednak producenci rozwiązań do zarządzania studentami i usługami finansowymi MIT zdecydowali się odejść od wsparcia Oracle, ponieważ każda z aplikacji otrzymała datę zakończenia wsparcia zgodnie z którą pełne usługi wsparcia nie będą już świadczone w 2023 r. Aby utrzymać pełne wsparcie producenta instytucja byłaby skazana na kosztowne aktualizacje do najnowszych wersji.

„Znaleźliśmy się w trudnym położeniu. Wiedzieliśmy, że wsparcie producenta oprogramowania dla każdej aplikacji Oracle zakończy się w następnym roku, ale chcieliśmy nadal korzystać z naszych obecnych aplikacji – powiedział Gerald Masters, dyrektor ds. technologii MIT. – Nasza obecna wersja Oracle była stabilna, w związku z czym nie widzieliśmy innego powodu do zmiany niż to, że Oracle mówiło, że tak trzeba”.

Instytut musiał znaleźć sposób, by móc nadal korzystać z obecnego oprogramowania i uzyskać kluczowe wsparcie, a jednocześnie zapewnić sobie wystarczającą ilość czasu, aby zidentyfikować i wprowadzić nową generację systemów zarządzania finansami i danymi studentów.

„Rimini Street zaproponowało nam rozwiązanie w zakresie usług o wyjątkowej wartości. Zaoferowali, że pozostawią bieżącą wersją naszego oprogramowania, dzięki czemu mogliśmy uniknąć aktualizacji do nowej wersji Oracle, która wiązała się z ogromnym kosztem, a nie była nam potrzebna – powiedział Masters. – Rimini Street zapewni wsparcie dla naszego obecnego systemu, a jednocześnie da nam elastyczność w decydowaniu o naszych następnych krokach w zakresie planów IT, bez presji. Pomoc w wyjściu z tej trudnej sytuacji dzięki zaoferowaniu znakomitego rozwiązania była głównym powodem zmiany dostawcy”.

Nagrodzone kompleksowe wsparcie

Każdy klient Rimini Street korzysta z wysokiej jakości elastycznego modelu wsparcia oprogramowania dla firm, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o Priorytecie 1. Wszyscy klienci Rimini Street otrzymują też wsparcie konsultanta technicznego o średnio 20-letnim doświadczeniu w zakresie oprogramowania biznesowego wraz z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych. Dodatkowo Rimini Street zapewnia nadzór nad przejściem i informowanie z wyprzedzeniem o zmianach, dedykowanego kierownika projektu oraz ciągłe aktualizacje na temat postępów.

„Wsparcie Rimini Street pozwoliła nam kontynuować naszą działalność bez zakłóceń – powiedział Masters. – Przechodzimy przez zmiany obejmujące całą instytucję i wiszą nad nami terminy. Oczekiwanie na łatkę lub aktualizację, która za każdym razem sprawia, że systemy przestają działać na kilka dni byłoby dużą przeszkodą dla naszych wewnętrznych działań, więc korzystanie ze wsparcia Rimini Street zapewnia, że nasze kluczowe systemy są aktywne i działają płynnie. Dobrze mieć świadomość, że Rimini Street się nami opiekuje”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd niemal 4700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu @riministreet na Twitterze oraz na stronach Rimini Street na Facebooku i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram wykupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu, wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z likwidacją LIBOR i przejściem na jakiekolwiek inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na dalsze trwanie pandemii oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące danego regionu międzynarodowego, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i nasza zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych stanowisk podatkowych, lub niezdolność ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (Application Management Services) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; nasza zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street, wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykli przedłużenia umów dla usług wsparcia dostawcy oprogramowania i usług zarządzanych; nasza zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; oraz ryzyka omawiane w rozdziałach pt. „Czynniki Ryzyka” i „Oświadczenia ostrzegawcze dotyczące wypowiedzi prognozujących” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 4 maja 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220720005671/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Meredith Payette

Rimini Street, Inc.

tel. +1 312-515-4756

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM