Biznes i finanse

CI GAMES SA (10/2023) Informacja o odstąpieniu od rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyte po przerwie w dniu 8 lutego 2023 r. spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 31 stycznia 2023 roku kontynuowane po przerwie w dniu

8 lutego 2023 roku odstąpiło od rozpatrzenia spraw objętych punktem 6 lit. f) oraz g) planowanego porządku obrad, które dotyczyły odpowiednio następujących projektów uchwał:

a) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,

b) w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

Przyczyną odstąpienia od głosowania nad ww. projektami uchwał jest wniosek pełnomocnika akcjonariusza Marka Tymińskiego o usunięcie z porządku obrad tych punktów. Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżenia co do usunięcia z porządku obrad wskazanych dwóch punktów.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM