Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA (30/2022) Propozycja Zarządu dotycząca zamieszczenia w porządku obrad WZA uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej „Spółka”) informuje o przyjęciu w dniu 25 lipca 2022 roku uchwały dotyczącej umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki sprawy dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich dla Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Spółki, Pana Leszka Stankiewicza (dalej „Program VII”) oraz dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z postanowieniami proponowanego Programu VII, Pan Leszek Stankiewicz otrzymałby jednorazowo opcje uprawniające do objęcia łącznie 250.000 akcji Dom Development S.A. za cenę w kwocie 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych, zero groszy) za akcję. Realizacja przedmiotowych opcji będzie limitowana do 50.000 akcji w roku kalendarzowym, począwszy od 2022 roku, z tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2032 roku.

Proponowane przyjęcie Programu VII związane jest ze szczególną rolą Pana Leszka Stankiewicza w organizacji działalności Spółki i Grupy w sytuacji, gdy dalsze plany inwestycyjne Spółki i Grupy wymagają spójności i kontynuacji transformacji obszaru finansów Spółki i Grupy oraz efektywnie działającej firmy generalnego wykonawcy usług budowlanych. Podział puli opcji możliwych do zrealizowania w ramach Programu VII na 5 rocznych transz ma na celu powiązanie realizowanych działań operacyjnych z długookresową perspektywą rozwoju Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. oraz Spółki i wzrostu jej wartości dla Akcjonariuszy.

Realizacja Programu VII wymaga przyjęcia jego szczegółowych postanowień przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w formie uchwały.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM