Biznes i finanse

KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 880 002 798 528 186 900 175 435
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 069 10 544 1 714 2 316
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 17 189 1 263 3 651 277
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 042) (7 913) (5 106) (1 738)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 025 (955) 430 (210)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 176) (3 963) (1 736) (871)
Przepływy pieniężne netto, razem (30 193) (12 831) (6 413) (2 819)
Aktywa razem 499 899 452 119 102 653 97 589
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 376 281 359 438 77 268 77 584
Zobowiazania długoterminowe 15 073 18 382 3 095 3 968
Zobowiązania krótkoterminowe 361 208 341 056 74 173 73 616
Kapitał własny 123 618 92 681 25 385 20 005
Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,76 0,13 0,37 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,76 0,13 0,37 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 12,62 9,46 2,59 2,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 12,62 9,46 2,59 2,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 843 377 762 511 179 122 167 522
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 741 10 101 1 432 2 219
Zysk (strata) netto 10 584 3 804 2 248 836
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (25 570) (9 522) (5 431) (2 092)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 742 (985) 1 007 (216)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 756) (3 030) (1 647) (666)
Przepływy pieniężne netto, razem (28 584) (13 537) (6 071) (2 974)
Aktywa razem 476 196 437 927 97 786 94 525
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 375 890 357 948 77 188 77 262
Zobowiazania długoterminowe 16 427 17 661 3 373 3 812
Zobowiązania krótkoterminowe 359 463 340 287 73 815 73 450
Kapitał własny 100 306 79 979 20 598 17 263
Liczba akcji w szt 9 793 974 9 793 974 9 793 974 9 793 974
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,08 0,39 0,23 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 1,08 0,39 0,23 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 10,24 8,17 2,10 1,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł./EUR) 10,24 8,17 2,10 1,76
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM