Biznes i finanse

HUUUGE, INC. (3/2023) Informacja o wynikach testu na utratę wartości aktywa

Huuuge, Inc. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w połączeniu z przeglądem opcji strategicznych Spółki oraz przygotowaniem sprawozdania finansowego i raportu rocznego za okres kończący się 31 grudnia 2022 r. (zgodnie z wymogami MSR 36), Emitent dokonał oceny utraty wartości IP związanego z grą Traffic Puzzle („Aktywo”). Wynik przeprowadzonego testu wskazał na utratę wartości Aktywa. W związku z tym, Emitent pomniejszy wartość księgową Aktywa o około 26,1 mln USD, a stosowny odpis z tytułu utraty wartości zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. W ocenie Emitenta, odpis z tytułu utraty wartości zmniejszy wyniki operacyjne Grupy, ale nie będzie miał wpływu na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej ani na sytuację płynnościową.

Gra Traffic Puzzle pozostanie aktywna i dostępna dla graczy, i oczekuje się, że będzie nadal generować przychody.

W związku z decyzją o dokonaniu odpisu Aktywa, Spółka niniejszym informuje, że nie będzie to miało wpływu na skorygowaną EBITDA Grupy. Szacunkowa skorygowana EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2022 r. osiągnęła poziom 82 mln USD (+28% r/r, co stanowi 14% powyżej aktualnego konsensusu rynkowego szacunków za cały rok 2022 według danych zebranych przez Emitenta), a saldo gotówkowe Emitenta na koniec roku wyniosło 222 mln USD.

Wszystkie wartości przedstawione w niniejszym Raporcie bieżącym są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość utraty wartości Aktywa, jak również wyniki operacyjne Grupy i jej sytuacja finansowa zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok 2022, które zostanie opublikowane 27 kwietnia 2023 r.

*********

Podstawa prawna: Art. 17 pkt 1 MAR – informacja poufna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM