Biznes i finanse

STALPRODUKT SA (2/2023) Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w IV kwartale 2022 roku

W związku z obowiązującymi w spółce Stalprodukt S.A. („Emitent”, „Spółka”) Indywidualnymi Standardami Raportowania, Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości informację na temat wyników osiągniętych przez Grupę Stalprodukt w IV kwartale 2022 r., które wykazały istotne odchylenia od średniej wielkości osiągniętej w tym samym okresie w ciągu 2 ostatnich lat. Przyjęte przez Spółkę kryterium istotności oznacza zmianę na poziomie +/- 25 % w stosunku do wartości bazowej.

Istotne zmiany w odniesieniu do średniej wielkości z 2 ostatnich lat nastąpiły w przypadku następujących pozycji:

1. Skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, które w IV kw. 2022 r. wyniosły 1 404 606 tys. zł (w porównaniu do kwoty 1 091 016 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2020 r. i 2021 r.).

2. Przychodów Segmentu Blach Elektrotechnicznych, które w IV kw. 2022 r. wyniosły 479 950 tys. zł (w porównaniu do kwoty 254 935 tys. zł, stanowiącej średnią przychodów za IV kw. 2020 r. i 2021 r.).

3. Skonsolidowanego zysku operacyjnego, który w IV kwartale 2022 r. wyniósł 55 317 tys. zł (w porównaniu do kwoty 96 028 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2020 i 2021 roku).

4. Skonsolidowanego zysku netto, który w IV kwartale 2022 r. wyniósł 31 375 tys. zł (w porównaniu do kwoty 83 838 tys. zł, stanowiącej średnią wyników z IV kwartału 2020 i 2021 roku).

Spadek skonsolidowanych wyników Grupy Stalprodukt spowodowany jest w głównej mierze pogorszeniem wyników w Segmencie Cynku, a w szczególności sytuacją w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., co spowodowane jest drastycznym wzrostem kosztów zakupu energii i surowców energetycznych (koks i gaz ziemny). W części, do pogorszenia się wyników Grupy Stalprodukt przyczynił się także ujemny wynik Segmentu Profili.

Jednocześnie Emitent informuje, iż spółka HCM S.A. zwróciła się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o pomoc na podstawie programu „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Przewidywana wartość pomocy, wyliczona na podstawie wytycznych do programu, o którą wnioskuje HCM S.A., wynosi 99 196 726,35 zł. Ostateczna wysokość ewentualnej pomocy znana będzie po podjęciu decyzji przez NFOŚiGW. Zawarcie umowy o udzielenie pomocy przewidywane jest najpóźniej do dnia 10 marca br., natomiast wypłata środków winna nastąpić do dnia 20 marca br.).

Zarząd Spółki podkreśla także, iż powyższe dane zostały przygotowane w ramach prowadzonych procedur konsolidacyjnych. Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2023 r. podanymi w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 18.01.2023 roku, tj. 28 lutego 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM