Biznes i finanse

CIECH SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

CIECH S.A. („Emitent”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe w dniu 19 maja 2022 roku;

– skonsolidowany raport za trzy kwartały 2022 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 17 listopada 2022 roku.

Raport półroczny:

– skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 25 sierpnia 2022 roku.

Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za 2021 rok – w dniu 24 marca 2022 roku;

– skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – w dniu 24 marca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”).

Ponadto Emitent informuje, że:

– skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne;

– skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;

– zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu;

– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM