Biznes i finanse

BBI DEVELOPMENT SA (8/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Spółki BBI Development S.A. („Spółka”), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2022 roku -30 maja 2022 r.

2. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 r.

3. Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2022 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe – 30 września 2022 r.

4. Raport roczny za 2021 rok – 29 kwietnia 2022 r.

5. Skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 29 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka w 2022 roku nie będzie publikowała raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Jednocześnie, zgodnie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM