Biznes i finanse

LIBET SA (3/2022) Terminy publikacji raportów okresowych LIBET S.A. w roku 2022

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w roku 2022 będą przekazywane w następujących terminach:

(1) jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 29 kwietnia 2022 roku

(2) skonsolidowany raport kwartalny za pierwszy kwartał 2022 r. – 30 maja 2022 roku

(3) skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2022 r. – 30 września 2022 roku

(4) skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 r. – 29 listopada 2022 roku

Ponad powyższe Spółka zawiadamia, iż: (a) w zgodzie z §79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku, (b) w zgodzie z §79 ust.5 Rozporządzenia, raport półroczny oraz skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego, (c) w zgodzie z §62 ust.1 Rozporządzenia, Spółka przekaże skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2022 oraz za III kwartał roku obrotowego 2022 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze; (d) zgodnie z §62 ust.3 Rozporządzenia, Spółka przekaże skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku, w którego treści będą zamieszczone także, skrócone półroczne sprawozdanie finansowe oraz dalsze konieczne informacje i dane szczegółowo wskazane w §62 ust. 3 Rozporządzenia wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu / opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania i tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego za ten okres sprawozdawczy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM