Biznes i finanse

ED INVEST SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 59 683,00 91 481,00 13 038,00 20 446,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 635,00 14 074,00 2 323,00 3 146,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 009,00 13 449,00 2 187,00 3 005,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 764,00 10 377,00 1 915,00 2 319,00
Zysk (strata) netto 8 764,00 10 377,00 1 915,00 2 319,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 221,00 11 481,00 3 544,00 2 566,00
rodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -831,00 24,00 -182,00 5,00
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -5 511,00 -4 195,00 -1 204,00 -938,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 879,00 7 310,00 2 158,00 1 634,00
Aktywa 84 617,00 85 058,00 18 397,00 18 432,00
Zobowiązania długoterminowe 7 475,00 17 370,00 1 625,00 3 764,00
Zobowiązania krótkoterminowe 13 218,00 9 409,00 2 874,00 2 039,00
Kapitał własny 63 923,00 58 279,00 13 898,00 12 629,00
Kapitał podstawowy 619,00 619,00 135,00 134,00
Liczba akcji 9 909 350,00 9 909 350,00 9 909 350,00 9 909 350,00
Średnia ważona liczba akcji 9 909 350,00 9 909 350,00 9 909 350,00 9 909 350,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,88 1,05 0,19 0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,88 1,05 0,19 0,23
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 6,45 5,88 1,40 1,27
Zadeklarowane lub wypłacone dywidendy na jedną akcję zwykłą 0,61 0,31 0,13 0,07

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM