Biznes i finanse

ATLAS ESTATES LTD. (4/2022) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Raport Bieżący nr 4/2022 z dnia 29 marca 2022

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, w nawiązaniu do raportu

bieżącego nr 1/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., że zmianie uległ termin publikacji jednostkowego i

skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2021. Raporty te zostaną opublikowane w dniu 12 kwietnia

2022 roku; poprzedni termin to 5 kwietnia 2022 roku.

W związku z powyższym Rada Dyrektorów Spółki podaje do publicznej wiadomości zaktualizowane

daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające jednostkowe informacje finansowe:

– pierwszy kwartał 2022 roku – 26 maja 2022 roku;

– trzeci kwartał 2022 roku – 24 listopada 2022 roku;

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 r. zawierające skrócone jednostkowe informacje

finansowe- 22 września 2022 roku.

3. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 12 kwietnia 2022 roku.

Rada Dyrektorów Spółki oświadcza ponadto, iż:

– zgodnie z §62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka zamierza przekazywać skonsolidowane raporty

kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny

zawierający jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe,

– zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i

skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego.

Podstawa prawna: §80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM