Biznes i finanse

BORYSZEW SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 6 264 000,00 5 554 579,00 1 373 022,00 1 241 469,00
Zysk na działalności operacyjnej 170 205,00 4 071,00 37 308,00 910,00
Zysk netto z działalności kontynuowanej 78 916,00 282 698,00 17 298,00 63 184,00
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 82 155,00 281 490,00 18 008,00 62 914,00
Zysk netto przypadąjący jednostce dominującej 72 795,00 279 106,00 15 956,00 62 381,00
Średnioważona ilość akcji 202 000 000,00 202 000 000,00 202 000 000,00 202 000 000,00
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,36 1,38 0,08 0,31
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 152 813,00 -10 882,00 33 495,00 -2 432,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 104 623,00 113 599,00 22 933,00 25 390,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -222 546,00 -115 335,00 -48 780,00 -25 778,00
Aktywa razem 4 220 636,00 4 098 778,00 917 649,00 888 181,00
Zobowiązania i rezerwy razem 2 473 932,00 2 465 184,00 537 881,00 534 191,00
Aktywa związane z działalnością kontynuowaną 4 161 119,00 4 097 774,00 904 709,00 887 964,00
Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną 2 433 029,00 2 447 657,00 528 988,00 530 393,00
Kapitał własny 1 746 704,00 1 633 594,00 379 768,00 353 990,00
Kapitał własny przypadający jednostce dominującej 1 720 205,00 1 612 540,00 374 006,00 349 428,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM