Biznes i finanse

RELPOL SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 601,00 115 582,00 28 094,00 25 833,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 946,00 8 434,00 1 736,00 1 885,00
Zysk (strata) brutto 7 639,00 9 211,00 1 669,00 2 059,00
Zysk (strata) netto 6 049,00 7 111,00 1 321,00 1 589,00
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 636,00 12 459,00 1 668,00 2 785,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 565,00 -8 517,00 -2 963,00 -1 904,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 447,00 -2 590,00 1 627,00 -579,00
Przepływy pieniężne netto, razem 1 518,00 1 352,00 332,00 302,00
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Aktywa razem 119 962,00 104 211,00 26 082,00 22 582,00
Zobowiązania długoterminowe 4 300,00 5 292,00 935,00 1 148,00
Zobowiązania krótkoterminowe 24 352,00 13 657,00 5 295,00 2 959,00
Kapitał własny 91 310,00 85 262,00 19 853,00 18 476,00
Kapitał zakładowy 48 046,00 48 046,00 10 446,00 10 411,00
POZOSTAŁE
Liczba akcji w szt. 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00
Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku netto 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00
Zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,63 0,74 0,14 0,17
Rozwodniony zysk zannualizowany (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,63 0,74 0,14 0,17
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 9,50 8,87 2,07 1,92
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 9,50 8,87 2,07 1,92
Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM