Biznes i finanse

3R GAMES SA Raport okresowy roczny za 2021 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 84 31 18 7
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (981) (1 197) (214) (268)
EBITDA* (953) (1 024) (208) (229)
Zysk (strata) brutto (914) (1 523) (200) (340)
Zysk (strata) netto (914) (5 389) (200) (1 204)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 224) (3 809) (486) (851)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 389 2 87
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 434 3 529 313 789
Przepływy pieniężne netto – razem (782) 109 (171) 24
Aktywa / Pasywa razem 17 196 16 853 3 739 3 652
Aktywa trwałe 15 602 15 681 3 392 3 398
Aktywa obrotowe 1 594 1 172 347 254
Kapitał własny 13 930 14 844 3 029 3 217
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 266 2 009 710 435
Zobowiązania długoterminowe 2 797 721 608 156
Zobowiązania krótkoterminowe 469 1 288 102 279
Liczba akcji 73 637 880 73 637 880 73 637 880 73 637 880
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR ) -0,01 -0,07 -0,00 -0,02
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR ) 0,19 0,20 0,04 0,05

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM