Biznes i finanse

BORYSZEW SA (16/2022) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 27 maja 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2022 roku („ZWZ”).

Jednocześnie Spółka informuje, że Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta, którego zaopiniowanie przewidywane jest w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad ZWZ, zostaną przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki.

dot. pkt 2 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie ……………………………………………………………………………………………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 4 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com oraz w formie raportu bieżącego nr 15/2022 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 kwietnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 5 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 6 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 7 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2021 rok do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

– sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.513.462 tys. zł,

– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie (244.202) tys. zł oraz stratę netto za 2021 rok w kwocie (259.762) tys. zł,

– sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 22.042 tys. zł,

– sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 230.467 tys. zł,

– informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 8 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od

1 stycznia 2021 rok do 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

– skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 4.220.636 tys. zł,

– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 124.277 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 82.155 tys. zł,

– skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 34.890 tys. zł,

– sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 113.110 tys. zł,

– informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 9 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok

Działając na podstawie art. art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2021 rok, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz inne informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Lisieckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 3 maja 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andrzejowi Juszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 10 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków:

1) p.o. Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 18 maja 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku,

2) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 10 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 10 sierpnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 18 maja 2021 roku,

2) Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 18 maja 2021 roku do 7 września 2021 roku,

3) Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 7 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 7 września 2021 roku,

2) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 7 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 7 września 2021 roku,

2) Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 7 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 11 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowie Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowie Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 10 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 12 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu SPV Impexmetal Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu SPV Impexmetal Spółka z o.o. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 13 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Impex – Invest Spółka z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. a) Umowy Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Tokłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Impex – Invest Spółka z o.o. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 15 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 14 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty netto za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto za 2021 rok w wysokości (259 762) tysięcy złotych z kapitału zapasowego Spółki a zysk z tytułu zbycia aktywów finansowych przez całkowite dochody w wysoki 20 505 tysięcy złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 15 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 w zw. z art. 348 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia wypłacić, z kapitału zapasowego Spółki, który zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału, dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,92 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy.

2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 3 czerwca 2022 roku.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 czerwca 2022 roku.

4. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała zostaje podjęta pod warunkiem uzyskania przez Boryszew S.A. wymaganej umowami kredytowymi zgody banków finansujących Spółkę na wypłatę dywidendy. W wypadku braku spełnienia warunku do dnia poprzedzającego dzień wypłaty dywidendy, uchwała niniejsza nie wywołuje skutków prawnych i uznana zostanie za niepodjętą.

dot. pkt 16 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

dot. pkt 17 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

W § 14 dodaje się punkt 7 a o treści:

„Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

dot. pkt 18 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ……….. roku odwołuje się Panią/Pana …………ze składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

dot. pkt 18 planowanego porządku obrad

(Projekt)

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 27 maja 2022 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Z dniem ……….. roku powołuje się Panią/Pana …………do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienia do projektów uchwał:

Projekty uchwał nr 1 – 3

Uchwały dotyczące spraw proceduralnych

Projekty uchwał nr 4 – 20

Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki oraz Grupy Boryszew za 2021 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki i pokryciu straty netto za 2021 rok.

Projekt uchwały nr 21

Ze względu na fakt, iż Spółka posiada środki finansowe pozwalające na wypłatę dywidendy,

w szczególności pochodzące ze zbycia w 2021 roku aktywów finansowych (w tym udziałów w spółkach zależnych Elana – PET Spółka z o.o., FŁT Polska Spółka z o.o.), zbycia posiadanego pakietu akcji Granges AB oraz aktywów spółki Hutmen Spółka z o.o., postanowiła wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

Projekt uchwały nr 22

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”).

Stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy, Rada Nadzorcza Boryszew S.A. sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddawane jest ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ma charakter doradczy.

Projekt uchwały nr 23

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu umożliwienie wypłat akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Powyższe możliwe jest, jeżeli zatwierdzone sprawozdania finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazują zysk. Uprawnienie do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy wymaga uchwały Zarządu oraz zgody Rady Nadzorczej. Zaproponowana treść zapisów odzwierciedla uregulowania zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych. Zaproponowana zmiana ma na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom akcjonariuszy i nie będzie miała negatywnego wpływu na kondycję finansową Spółki.

Projekty uchwały nr 24 – 25

Uchwały wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. Poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM