Biznes i finanse

NPL NOVA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2021 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody netto ogółem 4 492 3 240 986 724
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 041) (3 902) (228) (872)
Zysk (strata) brutto (930) (8 600) (204) (1 922)
Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej (3 571) (7 222) (784) (1 485)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 441) 5 032 (2 071) 1 125
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 035 (5 686) 7 249 (1 271)
(24 835) (6 253) (5 449) (1 398)
(1 241) (6 908) (272) (1 544)
Aktywa, razem 39 834 160 718 8 661 34 952
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 828 35 517 3 006 7 696
4 604 4 938 1 001 1 070
9 223 30 580 2 005 6 626
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 26 002 26 103 5 653 5 782
Kapitał własny Grupy Kapitałowej 26 006 34 176 5 654 7 531
Kapitał zakładowy 3 680 3 680 800 797
Liczba akcji na koniec roku (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,97 -1,93 -0,21 -0,43
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,97 -1,93 -0,21 -0,43
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 7,07 7,09 1,54 1,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 7,07 7,09 1,54 1,54
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,77 0,00 0,39 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM