Biznes i finanse

BANK MILLENNIUM SA (17/2022) Informacje dotyczące transakcji w ramach skupu akcji własnych

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 informuje, że w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, którego warunki zostały określone w uchwałach Zarządu Banku z dnia 23 lipca 2020 r. i 4 maja 2022 r. („Program”), na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 lipca 2020 r.), Bank dokonał, opisanych w załącznikach 1-3 do niniejszego raportu, transakcji nabycia akcji własnych Banku (kod ISIN: PLBIG0000016), w celu wykonania zobowiązań, wynikających z przydzielenia akcji pracownikom lub członkom zarządu Banku lub Grupy Banku Millennium S.A.

Załącznik nr 1 obejmuje dane szczegółowe o transakcjach, załącznik nr 2 obejmuje dane zagregowane za poszczególne dni od dnia 05.05.2022 r. do dnia 10.05.2022 r., natomiast załącznik nr 3 obejmuje dane zagregowane za okres od dnia 05.05.2022 r. do dnia 10.05.2022 r.

Transakcje zostały przeprowadzone za pośrednictwem Millennium Domu Maklerskiego S.A. (kod LEI: 259400P3FVPVVDYIEK18) na rachunek Banku (kod LEI Emitenta: 259400OFDZ9KPZEO8K78).

Z uwzględnieniem przedstawionych w załącznikach 1-3 transakcji nabycia, na dzień sporządzenia niniejszego raportu Bank posiada łącznie (wliczając w to akcje własne nabyte zarówno w ramach Programu, jak i poza Programem) 1 035 202 akcji własnych, stanowiących łącznie 0,085334 % udziału w kapitale zakładowym Banku oraz dających 0,085330 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W ramach Programu w dniach od 5.10.2022 do 10.05.2022 zostało nabytych 976 881 akcji własnych o łącznej wartości 4 582 003,98 zł i średniej ważonej cenie nabycia 4,690 zł.

Podstawa prawna: Art. 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052

z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji z dnia 8 marca 2016 r. w zw. z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM