Biznes i finanse

EUROCASH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 6 527 891 5 812 095 1 411 344 1 277 580
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 661 (33 620) 359 (7 390)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (39 209) (65 876) (8 477) (14 481)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (50 335) (70 912) (10 883) (15 587)
Zysk (strata) netto (50 335) (70 912) (10 883) (15 587)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 862 (21 759) 2 132 (4 783)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (43 289) (43 828) (9 359) (9 634)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 26 400 63 405 5 708 13 937
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (7 027) (2 182) (1 519) (480)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,37) (0,51) (0,08) (0,11)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0,37) (0,51) (0,08) (0,11)
Stan na dzień 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa 8 436 501 8 487 299 1 813 326 1 845 306
Zobowiązania długoterminowe 2 731 858 2 493 455 587 181 542 126
Zobowiązania krótkoterminowe 4 969 121 5 207 248 1 068 054 1 132 158
Kapitał własny 735 523 786 596 158 092 171 021
Kapitał podstawowy 139 163 139 163 29 912 30 257
Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,65 5,02 1,00 1,09
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 4,65 5,02 1,00 1,09
Wypłacona dywidenda (w PLN / EUR)
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR)
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 3 954 761 3 617 761 855 028 795 235
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 788 2 641 17 466 580
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 43 534 (19 112) 9 412 (4 201)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 33 979 (16 805) 7 346 (3 694)
Zysk (strata) netto 33 979 (16 805) 7 346 (3 694)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 92 018 61 396 19 895 13 496
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (32 182) (31 578) (6 958) (6 941)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (45 178) (27 726) (9 768) (6 095)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 14 658 2 092 3 169 460
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,24 (0,12) 0,05 (0,03)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,24 (0,12) 0,05 (0,03)
Stan na dzień 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa 6 527 432 6 670 552 1 402 994 1 450 309

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM