Biznes i finanse

ENERGA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Wybrane Skonsolidowane dane finansowe niebadane niebadane niebadane niebadane
przekształcone przekształcone
w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
Przychody ze sprzedaży 4 938 3 441 1 063 753
Zysk z działalności operacyjnej 806 484 173 106
Zysk/(Strata) brutto 769 472 165 103
Zysk/(Strata) netto za okres przypadający na właścicieli jednostki dominującej 602 382 130 84
Całkowite dochody 671 373 144 82
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 849 1 081 183 236
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (633) (655) (136) (143)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (116) (425) (25) (93)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 100 1 22 0
Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 1,45 0,92 0,31 0,20
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia zysku netto na jedną akcję 414 414 414 414
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
niebadane niebadane
w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
Aktywa trwałe 18 542 18 226 3 986 3 963
Aktywa obrotowe 3 859 2 963 829 644
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 56 49 12 11
Aktywa razem 22 457 21 238 4 827 4 618
Zobowiązania długoterminowe 6 636 6 611 1 426 1 437
Zobowiązania krótkoterminowe 4 999 4 665 1 074 1 014
Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 16 20 3 4
Kapitał własny 10 806 9 942 2 324 2 163
Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 10 668 10 008 2 293 2 176
Kapitał podstawowy 4 522 4 522 972 983
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 25,77 24,17 5,54 5,26
Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję 414 414 414 414
Liczba akcji w mln na koniec okresu 414 414 414 414
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy
zakończony zakończony zakończony zakończony
31.03.2022 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2021
niebadane niebadane niebadane niebadane
w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
Przychody ze sprzedaży 13 14 3 3
Strata z działalności operacyjnej (17) (14) (4) (3)
Zysk/(Strata) brutto 10 (34) 2 (7)
Zysk/(Strata) netto za okres 14 (31) 3 (7)
Całkowite dochody 40 4 9 1
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 (5) 8 (1)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 116 80 25 17

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM