Biznes i finanse

EFEKT SA (10/2022) Zawarcie znaczących umów przez Emitenta.

Zarząd spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że w dniu 17 maja 2022 roku Emitent, zawarł z Bankiem posiadającym siedzibę w Polsce dwie umowy: umowę o kredyt złotowy na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych na kwotę: 7.100.000,00 zł (słownie: siedem milionów, sto tysięcy złotych) (zwany dalej: „Kredytem”) oraz umowę pożyczki korporacyjnej w złotych na kwotę: 1.900.000,00 zł (słownie: jeden milion, dziewięćset tysięcy złotych) (zwaną dalej: „Pożyczką”).

Kredyt został udzielony Emitentowi na okres dziesięciu lat tj. do dnia 30 kwietnia 2032 roku i oprocentowany jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.

Znaczące zabezpieczenie spłaty Kredytu stanowić będą:

a) weksel in blanco Emitenta z deklaracją wekslową;

b) hipoteka umowna łączna do kwoty 11.700.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi o numerach: KW nr KR1P/00192353/6, KW nr KR1P/00269502/7, KR1P/00064746/2, KR1P/00339780/1. Przy czym wskazana hipoteka łączna, stanowi równocześnie zabezpieczenie roszczeń Banku wobec Emitenta, z tytułu spłaty Pożyczki;

c) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu sześciu zawartych przez Emitenta umów najmu dotyczących lokali znajdujący się w nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia;

d) cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości objętej księgą wieczystą oznaczoną numerem KW nr KR1P/00192353/6.

Celem kredytowania jest refinansowanie poniesionych przez Emitenta nakładów inwestycyjnych na budowę, rozbudowę, modernizację lub zakup nieruchomości zabudowanych/niezabudowanych do wysokości 7.100.000,00 PLN.

Warunkiem uruchomienia Kredytu, będzie ustanowienie określonych w umowie zabezpieczeń na rzecz Banku oraz złożenie do właściwego Sądu wieczystoksięgowego opłaconego wniosku o wpis hipoteki, która jest zabezpieczeniem Kredytu oraz Pożyczki.

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy kredytowej nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.

Emitent jednocześnie informuje, że pozyskane w drodze Kredytu środki finansowe, zostaną przeznaczone na wykonanie przez Emitenta zobowiązań finansowych, wynikających z umowy przedwstępnej, o zawarciu której, Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku.

Natomiast Pożyczka w kwocie 1.900.000,00 złotych, została udzielona Emitentowi na okres dziesięciu lat, tj. do dnia 30.04.2032 roku i oprocentowana jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.

Znaczące zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowić będą:

a) weksel in blanco Emitenta z deklaracją wekslową;

b) gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.520.000,00 zł stanowiącej 80,00 % przyznanej kwoty kredytu do dnia 15.05.2032 r.;

c) hipoteka umowna łączna do kwoty 11.700.000,00 PLN ustanowiona na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi o numerach: KW nr KR1P/00192353/6, KW nr KR1P/00269502/7, KR1P/00064746/2, KR1P/00339780/1. Przy czym wskazana hipoteka łączna, stanowi równocześnie zabezpieczenie roszczeń Banku wobec Emitenta, z tytułu spłaty Kredytu;

d) cesja na rzecz Banku praw z polisty ubezpieczeniowej nieruchomości objętej księgą wieczystą oznaczoną numerem KW nr KR1P/00192353/6.

Środki pochodzące z Pożyczki zgodnie z celem finansowania zostaną przeznaczone na remont, modernizację infrastruktury i zakup wyposażenia Kompleksu Handlowego Rybitwy.

Warunkiem uruchomienia Pożyczki będzie ustanowienie określonych w umowie zabezpieczeń na rzecz Banku oraz złożenie do właściwego Sądu wieczystoksięgowego opłaconego wniosku o wpis hipoteki, która jest zabezpieczeniem Pożyczki oraz Kredytu.

Pozostałe warunki przedmiotowej umowy pożyczki nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów zawieranych na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM