Biznes i finanse

POLENERGIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży – ogółem 2 475 539 636 915 532 695 139 305
Zysk z działalności operacyjnej 154 018 52 719 33 142 11 531
Zysk (strata) brutto 136 536 43 611 29 380 9 539
Zysk (strata) netto 109 634 34 239 23 591 7 489
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 109 634 34 241 23 591 7 489
Całkowite dochody za okres 170 551 80 397 36 700 17 584
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 657 65 799 -1 432 14 391
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -158 458 -68 436 -34 098 -14 968
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 192 023 -7 075 41 320 -1 547
Przepływy pieniężne netto, razem 26 908 -9 712 5 790 -2 124
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,41 0,75 0,52 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,41 0,75 0,52 0,16
Stan na 2022-03-31 Stan na 2021-12-31 Stan na 2022-03-31 Stan na 2021-12-31
Aktywa, razem 6 436 884 5 607 181 1 383 532 1 219 111
Zobowiązania 4 409 241 3 750 089 947 714 815 343
Zobowiązania długoterminowe 1 978 586 1 609 033 425 274 349 835
Zobowiązania krótkoterminowe 2 430 655 2 141 056 522 441 465 508
Kapitał własny 2 027 643 1 857 092 435 818 403 768
Kapitał zakładowy 90 887 90 887 19 535 19 761
Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 44,62 40,87 9,59 8,89
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 44,62 40,87 9,59 8,89
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał 2022/ okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał 2022/ okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 5 627 4 831 1 211 1 057
Zysk z działalności operacyjnej -8 612 -3 545 -1 853 -775
Zysk (strata) brutto 37 102 19 157 7 984 4 190
Zysk (strata) netto 38 736 19 290 8 335 4 219
Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 38 736 19 290 8 335 4 219
Całkowity dochód za okres 38 736 19 290 8 335 4 219
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 935 4 806 -632 1 051
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 132 -9 316 1 750 -2 038
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 848 -408 -613 -89
Przepływy pieniężne netto, razem 2 349 -4 918 505 -1 076
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,85 0,42 0,18 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,85 0,42 0,18 0,09

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM