Biznes i finanse

KOGENERACJA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2022-31.03.2022 i 01.01.2021-31.03.2021
Przychody ze sprzedaży 587 993 469 084 126 526 102 597
Koszt własny sprzedaży (471 802) (360 815) (101 524) (78 917)
Przychody z tytułu rekompensat KDT 1 209 1 191 260 260
Zysk na działalności operacyjnej 92 022 87 713 19 802 19 184
Zysk przed opodatkowaniem 94 139 87 160 20 257 19 063
Zysk netto 75 859 70 025 16 324 15 316
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 74 989 69 635 16 137 15 231
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 870 390 187 85
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 5,03 4,67 1,08 1,02
Inne całkowite dochody netto 504 3 345 108 732
Całkowite dochody ogółem 76 363 73 370 16 432 16 048
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022-31.03.2022 i 01.01.2021-31.03.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 685 57 329 12 413 12 539
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (71 446) (54 700) (15 374) (11 964)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 582) (932) (556) (204)
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021
Aktywa trwałe 2 003 225 1 989 894 430 569 432 642
Aktywa obrotowe 1 089 661 1 216 963 234 210 264 592
Aktywa razem 3 092 886 3 206 857 664 779 697 234
Zobowiązania długoterminowe 643 402 683 626 138 292 148 634
Zobowiązania krótkoterminowe 626 720 776 830 134 706 168 898
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 815 118 1 739 633 390 138 378 231
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 7 646 6 768 1 643 1 471
Kapitał własny razem 1 822 764 1 746 401 391 781 379 702
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 122,33 117,21 26,29 25,48
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2022-31.03.2022 i 01.01.2021-31.03.2021
Przychody ze sprzedaży 382 998 332 223 82 415 72 663
Koszt własny sprzedaży (340 879) (260 944) (73 351) (57 073)
Zysk na działalności operacyjnej 26 350 56 460 5 670 12 349
Zysk przed opodatkowaniem 26 603 56 374 5 725 12 330
Zysk netto 21 500 45 613 4 626 9 976
Inne całkowite dochody netto
Całkowite dochody ogółem 21 500 45 613 4 626 9 976
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2022-31.03.2022 i 01.01.2021-31.03.2021
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 406 41 524 8 480 9 082
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (52 935) (38 403) (11 391) (8 399)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 437) (1 421) (524) (311)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2022 i 31.12.2021
Aktywa trwałe 1 542 622 1 531 559 331 569 332 991
Aktywa obrotowe 584 021 676 492 125 528 147 083
Aktywa razem 2 126 643 2 208 051 457 097 480 074
Zobowiązania długoterminowe 145 113 184 628 31 190 40 142

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM