Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny 1/2022 Q

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży 187 933 148 786 40 440 32 542
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 993 12 474 3 226 2 728
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 711 -348 799 -76
Zysk (strata) brutto 600 31 129 7
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 145 24 31 5
Zysk (strata) netto 145 24 31 5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -68 138 -7 907 -14 662 -1 729
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 495 -1 851 -1 182 -405
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 386 -71 526 -513 -15 644
Środki pieniężne na koniec okresu 119 455 76 404 25 675 16 395
Zysk / (strata) netto 145 24 31 5
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł 0,01 0,00 0,00 0,00
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 753 430 770 916 161 941 165 422
Zobowiązania długoterminowe 65 763 79 417 14 135 17 041
Zobowiązania krótkoterminowe 660 215 664 192 141 905 142 521
Zobowiązania razem 725 978 743 609 156 040 159 562
Kapitał własny ogółem 27 452 27 307 5 900 5 859
Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 629 9 613
Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM