Biznes i finanse

FASING SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według MSR 0
Przychody ze sprzedaży 49 286 47 861 10 606 10 468
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 168 3 119 467 682
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 805 3 289 388 719
Zysk netto 1 411 2 361 304 516
Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,45 0,76 0,10 0,17
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 760 4 848 164 1 060
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 947 -1 310 204 -287
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 743 -8 533 160 -1 866
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 450 -4 995 527 -1 092
Aktywa trwałe 109 248 116 644 23 508 25 512
Aktywa obrotowe 230 450 185 218 49 589 40 510
Aktywa razem 339 698 301 862 73 097 66 023
Kapitał podstawowy 8 731 8 731 1 879 1 910
Kapitał własny 182 823 178 774 39 340 39 101
Zobowiązania długoterminowe 21 107 61 714 4 542 13 498
Zobowiązania krótkoterminowe 135 767 61 375 29 215 13 424
Pasywa razem 339 698 301 862 73 097 66 023
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 58,84 57,53 12,66 12,58
Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Ustawy o Rachunkowości 0
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 745 29 472 7 261 6 446
Zysk ze sprzedaży 8 172 10 450 1 758 2 286
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 488 1 960 105 429
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 475 2 537 102 555
Zysk (strata) netto 308 1 757 66 384
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,10 0,57 0,02 0,12
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 065 -901 229 -197
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 242 -1 006 52 -220
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 756 -5 952 163 -1 302
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 063 -7 859 444 -1 719
Aktywa trwałe 98 702 106 860 21 239 23 372
Aktywa obrotowe 135 333 104 881 29 121 22 939
Aktywa razem 234 035 211 742 50 360 46 312
Kapitał podstawowy 8 731 8 731 1 879 1 910
Kapitał własny 118 362 117 808 25 470 25 767
Zobowiązania długoterminowe 12 267 57 633 2 640 12 605
Zobowiązania krótkoterminowe 96 651 31 326 20 798 6 852
Pasywa razem 234 035 211 742 50 360,43 46 311,76
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 38,09 37,91 8,19 8,14

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM