Biznes i finanse

LUBAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102 345 68 764 22 023 15 040
Wynik z działalności operacyjnej 14 481 11 603 3 116 2 538
Wynik przed opodatkowaniem 13 837 11 265 2 977 2 464
Wynik netto 11 331 9 108 2 438 1 992
Inne całkowite dochody -200 -133 -43 -29
Łączne całkowite dochody 11 131 8 975 2 395 1 963
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -16 607 -5 939 -3 574 -1 299
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 002 -3 108 -1 292 -680
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 703 4 449 4 025 973
Przepływy pieniężne netto razem -3 906 -4 598 -841 -1 006
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,08 0,06 0,02 0,01
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,08 0,06 0,02 0,01
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa trwałe 233 927 232 547 50 280 50 560
Aktywa obrotowe 232 929 199 781 50 065 43 436
Aktywa razem 466 856 432 328 100 345 93 997
Zobowiązania długoterminowe 41 167 41 811 8 848 9 091
Zobowiązania krótkoterminowe 119 489 95 449 25 683 20 752
Kapitał własny 306 200 295 068 65 814 64 154
JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 059 3 424 4 101 749
Wynik z działalności operacyjnej 2 309 -2 425 497 -530
Wynik przed opodatkowaniem 2 254 -2 418 485 -529
Wynik netto 1 867 -1 963 402 -429
Inne całkowite dochody -375 -144 -81 -31
Łączne całkowite dochody 1 492 -2 107 321 -461
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 143 -3 134 -892 -686
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 188 -2 109 -256 -461
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 83 3 841 18 840
Przepływy pieniężne netto razem -5 248 -1 402 -1 129 -307
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,01 -0,01 0,00 0,00
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 150 270 000 150 270 000 150 270 000 150 270 000
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.) 0,01 -0,01 0,00 0,00
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa trwałe 185 551 185 564 39 882 40 345
Aktywa obrotowe 29 019 35 985 6 237 7 824
Aktywa razem 214 570 221 549 46 119 48 169
Zobowiązania długoterminowe 15 068 15 700 3 239 3 413
Zobowiązania krótkoterminowe 22 445 30 284 4 824 6 584
Kapitał własny 177 057 175 565 38 056 38 171

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM