Biznes i finanse

ZE PAK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży 996 286 462 414 214 384 101 138
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 118 230 -8 076 25 441 -1 766
Zysk/Strata brutto 126 635 -9 988 27 250 -2 185
Zysk/Strata netto za okres obrotowy 103 482 -8 007 22 268 -1 751
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 103 670 -7 229 22 308 -1 581
Całkowite dochody 103 333 -8 003 22 236 -1 750
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -278 851 -430 740 -60 004 -94 211
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 418 -107 289 -11 925 -23 466
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 149 547 96 062 32 180 21 010
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -184 722 -441 967 -39 749 -96 666
Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 2,04 -0,14 0,44 -0,03
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2022; 31.12.2021; 31.03.2022; 31.12.2021
Aktywa razem 3 789 012 3 311 762 814 403 720 042
Aktywa trwałe 1 328 945 1 273 696 285 641 276 927
Aktywa obrotowe 2 460 067 2 038 066 528 762 443 116
Kapitał własny ogółem 627 368 524 232 134 845 113 978
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 848 22 100
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 627 556 524 627 134 886 114 064
Zobowiązania razem 3 161 644 2 787 530 679 558 606 064
Zobowiązania długoterminowe 958 682 794 587 206 057 172 759
Zobowiązania krótkoterminowe 2 202 962 1 992 943 473 501 433 305
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 12,34 10,31 2,65 2,24
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 714 053 425 367 153 652 93 035
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 137 573 21 483 29 603 4 699
Zysk (Strata) brutto 149 727 22 843 32 219 4 996
Zysk (Strata) netto 126 731 27 808 27 270 6 082
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -212 433 -440 864 -45 712 -96 425
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 808 -72 127 4 478 -15 775
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 321 66 358 3 297 14 514
Przepływy pieniężne netto razem -176 304 -446 633 -37 938 -97 687
Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję 2,49 0,55 0,54 0,12
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2022; 31.12.2021; 31.03.2022; 31.12.2021
Aktywa razem 3 082 104 2 701 772 662 462 587 418
Aktywa trwałe 2 063 064 842 868 443 431 183 256
Aktywa obrotowe 1 019 040 1 858 904 219 031 404 162
Kapitał własny ogółem 991 568 864 837 213 126 188 033
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 848 22 100
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 090 536 1 836 935 449 336 399 386
Zobowiązania długoterminowe 114 919 107 378 24 700 23 346
Zobowiązania krótkoterminowe 332 999 356 335 71 574 77 474

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM