Biznes i finanse

GRUPA LOTOS SA (11/2022) Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku otrzymała od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego na podstawie art. 401. § 4. Kodeksu spółek handlowych, projekt uchwały do punktu 13 porządku obrad – Podział zysku netto Grupy LOTOS S.A. za rok 2021 – Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 r. raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 17 maja 2022 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu treść projektu uchwały oraz uzasadnienie do niego przekazane przez Akcjonariusza. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, jak również pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2022 roku znajdują się na stronie Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM