Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (37/2022) Rozszerzenie programu Premii Długoterminowej

Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. Spółka zawarła z Panem Rafałem Mazurczakiem (Członkiem Zarządu Spółki), z Panią Małgorzatą Turek (Członkiem Zarządu Spółki) oraz z Panem Waldemarem Olbrykiem (Prezesem Zarządu Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która jest spółką zależną Spółki) (razem jako „Uprawnieni”, a każdy z osobna jako „Uprawniony”) umowy w przedmiocie ustalenia warunków dodatkowego wynagrodzenia motywacyjnego w postaci premii długoterminowej (dalej „Umowy LTI”). Przyznanie dodatkowego wynagrodzenia na zasadach określonych w Umowach LTI jest zgodne z Polityką Wynagrodzeń przyjętą uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z Umowami LTI, Pan Rafał Mazurczak, Pani Małgorzata Turek oraz Pan Waldemar Olbryk uzyskali prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia motywacyjnego w postaci premii długoterminowej (dalej: „Premia Długoterminowa”), którego wysokość będzie uzależniona od wzrostu wartości Spółki mierzonej sumą wypłaconych przez Spółkę dywidend oraz wzrostem kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w rocznych okresach oceny wskazanych w Umowach LTI. Zawarcie Umów LTI stanowi rozszerzenie programu Premii Długoterminowej istniejącego w Spółce, o którego wdrożeniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 22/2021 opublikowanym w dniu 21 lipca 2021 r.

Umowy LTI określają zasady ustalenia wysokości Premii Długoterminowej w oparciu o wzrost średniego sześciomiesięcznego kursu akcji Spółki obliczanego w okresach rocznych powiększonego o wypłacone przez Spółkę dywidendy ponad wartość początkową akcji Spółki ustaloną w wysokości 4,07 zł za jedną akcję Spółki. Prawo do Premii Długoterminowej będzie nabywane w okresach rocznych przez okres trwania programu, to jest od dnia 31 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., chyba że wcześniej nastąpi przypadek istotnej zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki. Wysokość Premii Długoterminowej jest uzależniona od wzrostu wartości akcji Spółki, przy czym maksymalna wysokość Premii Długoterminowej (dalej: „Wartość Bazowa”) może wynieść 1 milion EUR dla każdego z Uprawnionych w przypadku gdy na koniec czteroletniego okresu wzrost średniego sześciomiesięcznego kursu akcji Spółki powiększonego o dywidendy wypłacone w okresie trwania programu wyniesie 5,60 zł ponad kwotę początkowego kursu akcji Spółki, tj. suma wypłaconych dywidend powiększonych o średni sześciomiesięczny kurs akcji Spółki osiągnie kwotę 9,67 zł na akcję Spółki. W razie wystąpienia istotnej zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki, w miejsce średniego sześciomiesięcznego kursu akcji Spółki, podstawę do obliczenia wysokości Premii Długoterminowej będzie stanowiła cena za akcje Spółki obliczona w oparciu o cenę określoną w transakcji skutkującej taką istotną zmianą w strukturze akcjonariatu.

Zgodnie z Umowami LTI okres trwania programu może zostać przedłużony o kolejny rok (łącznie do pięciu lat) tj. do dnia 31 grudnia 2026 r.; w takim przypadku maksymalna wysokość Premii Długoterminowej wyniesie 112,5% Wartości Bazowej w przypadku wzrostu średniego sześciomiesięcznego kursu akcji Spółki powiększonego o wypłacone dywidendy pod koniec okresu pięcioletniego okresu oceny ponad wartość początkową o 6,3 zł, tj. powiększonego o wypłacone dywidendy średni sześciomiesięczny kurs akcji Spółki osiągnie kwotę 10,37 zł na akcję Spółki.

Premia Długoterminowa ma być realizowana w akcjach Spółki (istniejących bądź nowej emisji) corocznie, na koniec okresu oceny, a jeśli nie będzie to możliwe do zrealizowania, zostanie wypłacona jednorazowo w gotówce na koniec czteroletniego (lub pięcioletniego w przypadku jego przedłużenia) okresu trwania programu. W razie zaistnienia istotnej zmiany w strukturze akcjonariatu, Premia Długoterminowa zostanie wypłacona jednorazowo po takim zdarzeniu.

Umowy LTI zawarte z Uprawnionymi określają ponadto szczegółowe warunki wypłaty Premii Długoterminowej, jak również sytuacje, gdy Uprawniony traci prawo do otrzymania Premii Długoterminowej lub jej części, w szczególności w przypadku wyrządzenia szkody Spółce lub podejmowania działań naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz akty wewnętrzne Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM