Biznes i finanse

VRG SA (30/2022) Zmiana umowy kredytowej zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 4 lipca 2022 r. została zawarta dokumentacja dotycząca zmiany umowy kredytowej limitu wielocelowego z dnia 9 marca 2015 r. z poźn. zmianami zawartej pomiędzy bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), a jednostką zależną od Emitenta tj. spółką W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Umowa Kredytu Wielocelowego”), o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 65/2015, 38/2017 oraz 38/2020.

Zmiany Umowy Kredytu Wielocelowego obejmują przedłużenie na okres 24 miesięcy, tj. do dnia 3 lipca 2024 r. limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 90.000 tys. zł składającego się z następujących sublimitów:

1) Limitu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 52.000 tys. zł;

2) Limitu Kredytu Wielocelowego, na który składa limit dla akredytyw do kwoty 10.000 tys. zł oraz limit dla gwarancji bankowych do kwoty 40.000 tys. zł

a także rezygnację Banku z udzielonego uprzednio zabezpieczenia w postaci poręczenia ze strony Emitenta.

Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu Wielocelowego stanowią:

1) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c.,

2) pozostałe zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenia poniższe stanowią równocześnie zabezpieczenie kredytu udzielonego W.KRUK S.A. przez Bank na podstawie umowy kredytu terminowego (Kredyt B) z dnia 09 marca 2015 roku z późn. zm. do kwoty 71.400 tys. zł, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2015, 17/2015 oraz 38/2017, które stanowią:

a) zastaw rejestrowy na zapasach należących do W.KRUK S.A. („Zapasy”) o wartości nie niższej niż 130.000 tys. zł,

b) zastaw rejestrowy na znaku „W.KRUK”,

c) przelew praw z umowy ubezpieczenia Zapasów,

d) umowa zawarta pomiędzy Bankiem a W.KRUK S.A. regulująca rozliczenia transakcji płatności dokonywanych przez kontrahentów W.KRUK S.A. przy użyciu kart bankowych.

Dodatkowo w przypadku braku realizacji zawartych w Umowie Kredytu Wielocelowego kowenantów finansowych, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych, W.KRUK S.A. zobowiązana jest do wzmocnienia wyżej opisanych zabezpieczeń w postaci poręczenia cywilnoprawnego innej spółki z grupy kapitałowej do której należy W.KRUK S.A. – zaakceptowanej przez Bank.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM