Biznes i finanse

SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2021-12-31
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 143 814,22 35 421,31 30 670,12 7 642,91
Koszty działalności razem 119 186,22 33 316,09 25 417,90 7 188,66
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 24 628,00 2 105,22 5 252,22 454,25
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 23 889,52 2 218,82 5 094,73 478,76
Zysk ( strata ) netto 19 084,17 1 779,50 4 069,93 383,97
Całkowite dochody ogółem 19 084,17 1 779,50 4 069,93 383,97
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 2,24 0,21 0,48 0,05
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 2,24 0,21 0,48 0,05
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 500,31 21 312,99 9 703,49 4 598,74
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 150,44 -5 108,03 -1 311,66 -1 102,17
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 863,29 -1 653,80 -4 236,09 -356,84
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 19 486,58 14 551,16 4 155,75 3 139,72
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU na dzień 31.12.22 na dzień 30.09.22 na dzień 31.12.22 na dzień 30.09.22
Aktywa razem 234 187,95 236 480,19 49 934,53 48 560,55
Aktywa trwałe 127 108,82 126 727,13 27 102,67 26 023,07
Aktywa obrotowe 107 079,13 109 753,06 22 831,86 22 537,49
Zobowiązania razem 127 642,00 148 634,10 27 216,36 30 521,60
Zobowiązania długoterminowe 40 506,33 43 726,52 8 636,93 8 979,12
Zobowiązania krótkoterminowe 87 135,67 104 907,58 18 579,43 21 542,48
Kapitał własny 106 545,95 87 846,09 22 718,17 18 038,95
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 909,31 875,72
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję ( zł i EUR ) 12,49 10,30 2,66 2,11
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 85 543,95 28 836,01 18 243,28 6 221,99
Koszty działalności razem 71 612,72 27 956,74 15 272,28 6 032,27
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 13 931,23 879,27 2 971,00 189,72
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 14 371,40 1 091,06 3 064,88 235,42
Zysk ( strata ) netto 11 640,84 883,76 2 482,55 190,69
Całkowite dochody ogółem 11 640,84 883,76 2 482,55 190,69
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( strata ) na jedną akcję ( w zł i EUR ) 1,36 0,10 0,29 0,02
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 857,12 18 915,97 5 727,60 4 081,53
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 056,79 -4 833,76 -225,37 -1 042,99
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 193,06 -655,24 -2 600,32 -141,38
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 13 607,27 13 426,97 2 901,91 2 897,16
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU na dzień 31.12.22 na dzień 30.09.22 na dzień 31.12.22 na dzień 30.09.22
Aktywa razem 129 402,46 145 771,66 27 591,73 29 933,81
Aktywa trwałe 61 872,20 66 227,07 13 192,65 13 599,55
Aktywa obrotowe 67 530,25 79 544,59 14 399,08 16 334,26

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM