Biznes i finanse

ZPUE SA (8/2022) Informacje dotyczące spłaty zadłużenia kredytowego oraz zawarcia nowych umów kredytu

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie (dalej „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 3 marca 2020 r., informuje o podpisaniu w dniu 29 marca 2022 r. oświadczenia dotyczącego spłaty zadłużenia z tytułu umowy kredytu terminowego i odnawialnego oraz innych umów kredytu dodatkowego, zawartych w dniu 3 marca 2020 r. (dalej „Umowy kredytu”) pomiędzy Emitentem a kredytodawcami: Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Kredytodawcy). Zgodnie z podpisanym oświadczeniem Emitent dokona spłaty całości zadłużenia, wynikającego z Umów kredytu, ze środków otrzymanych na podstawie nowych umów kredytowych zawartych z Kredytodawcami, co będzie skutkowało rozwiązaniem dotychczasowych Umów kredytu i wygaśnięciem zabezpieczeń ustanowionych na ich podstawie.

W związku z powyższym zostały zawarte następujące umowy:

1) Umowa o Kredyt w Rachunku Bieżącym, Umowa o Kredyt Inwestycyjny oraz Umowa o Limit na Gwarancje, na łączną kwotę 99 800 tys. zł – zawarte pomiędzy Emitentem a Santander Bank Polska S.A. Dzień spłaty kredytu udzielonego w rachunku bieżącym i okres jego dostępności ustalono na 29 lutego 2024 r., a zabezpieczenie kredytu stanowią w szczególności: zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych przez bank, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz banku. Dzień spłaty kredytu w rachunku inwestycyjnym ustalono na 28 lutego 2025 r., okres dostępności kredytu stanowi data 31 marca 2022 r., a jako jego zabezpieczenie ustanowiono w szczególności: hipotekę umowną łączną na wyszczególnionych nieruchomościach, przelew wierzytelności na rzecz banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków, zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych Emitenta prowadzonych przez bank, oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz banku.

2) Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym i Umowa o kredyt złotowy na refinansowanie kredytu inwestycyjnego, na łączną kwotę 59 175.714,30 zł – zawarte pomiędzy Emitentem a ING Bank Śląski S.A. Okres kredytowania w ramach umowy o kredyt w rachunku bankowym ustalono do 30 marca 2024 r., okres dostępności kredytu stanowi data 29 marca 2024 r., a zabezpieczenie kredytu stanowi w szczególności oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz banku. Umowa o kredyt na refinansowanie kredytu inwestycyjnego zawiera okres kredytowania do 30 marca 2025 r. i okres dostępności do 30 czerwca 2022 r., a jej zabezpieczenie stanowią w szczególności: oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz banku, hipoteka umowna łączna na wyszczególnionych nieruchomościach, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

3) Umowa o Kredyt Długoterminowy oraz Umowa o Kredyt w Rachunku Bieżącym, na łączną kwotę 74.313.090,53 zł – zawarta pomiędzy Emitentem a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Termin spłaty kredytu ustalono na 3 marca 2025 r., umowa przewiduje zabezpieczenia obejmujące w szczególności hipotekę łączną na wyszczególnionych nieruchomościach wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Emitentem a Kredytodawcami, środki udostępnione na podstawie nowo zawartych umów kredytowych zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę zadłużenia wobec Kredytodawców z tytułu Umów kredytu, a w dalszej części na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM