Biznes i finanse

KPPD SA (8/2022) Polityka dywidend w KPPD-Szczecinek S.A.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o przyjęciu w Spółce polityki dywidend w następującym brzmieniu:

POLITYKA DYWIDEND KPPD-SZCZECINEK S.A.

§1

Zasady polityki dywidend

1. Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy (po ocenie wniosku przez Radę Nadzorczą) wypłatę dywidendy w wysokości 5%-30% zysku netto za poprzedni rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku netto na poziomie co najmniej 5,5 mln zł.

2. Rekomendacja będzie uwzględniała aktualną i prognozowaną przyszłą sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki oraz:

a) potrzeby inwestycyjne,

b) wysokość zobowiązań bieżących i kredytowych,

c) warunki określone w zawartych umowach kredytowych.

3. W przypadku wyjątkowo dobrej oceny powyższych czynników Zarząd może zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy niż wskazana w pkt.1.

4. Decyzję o podziale zysku, w tym o wypłacie i wysokości dywidendy, zgodnie z art.395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§2

Prawo do dywidendy

1. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom, na których rachunkach zapisane będą akcje KPPD-Szczecinek S.A. w dniu dywidendy. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy i termin jej wypłaty.

2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały lub w okresie 3 kolejnych miesięcy od tego dnia.

3. Termin wypłaty dywidendy ustala się do 31 sierpnia.

§3

Sposób ogłaszania

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy będą przekazywane przez Zarząd w formie raportów bieżących.

§4

Warunki odbioru

Warunki odbioru dywidendy ustalone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi dla spółek publicznych. Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Zgodnie z §106 ust.1 i §112 ust.1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, o terminie ustalenia prawa do dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy oraz w dniu wypłaty dywidendy postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację praw do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub bankowym. KDPW rozdziela środki otrzymane przez Emitenta na rachunki pieniężne lub bankowe uczestników bezpośrednich.

§5

Uprzywilejowania

W Spółce nie występują żadne uprzywilejowania akcji co do dywidendy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM