Biznes i finanse

ODLEWNIE POLSKIE SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 219 426,00 150 985,00 47 936,00 33 746,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 485,00 16 570,00 5 349,00 3 703,00
Zysk (strata) brutto 24 848,00 17 691,00 5 428,00 3 954,00
Zysk (strata) netto 20 052,00 13 869,00 4 381,00 3 100,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 404,00 16 070,00 5 768,00 3 592,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 057,00 -6 676,00 -1 979,00 -1 492,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 989,00 -7 561,00 -1 090,00 -1 690,00
Przepływy pieniężne netto, razem 12 358,00 1 833,00 2 700,00 409,00
Aktywa razem 142 008,00 110 939,00 30 875,00 24 040,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 579,00 26 222,00 9 475,00 5 682,00
Zobowiązania krótkoterminowe 34 596,00 17 281,00 7 522,00 3 745,00
Kapitał własny 98 429,00 84 717,00 21 400,00 18 358,00
Kapitał zakładowy 30 164,00 30 996,00 6 558,00 6 717,00
Liczba akcji (w szt.) 20 109 621,00 20 109 621,00 20 109 621,00 20 109 621,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,00 0,70 0,22 0,16
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 1,00 0,70 0,22 0,16
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 4,89 4,19 1,06 0,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 4,89 4,19 1,06 0,91

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM