Biznes i finanse

PROCHEM SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży 247 848,00 352 207,00 54 145,00 78 720,00
Zysk brutto ze sprzedaży 17 753,00 28 794,00 3 878,00 6 436,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 737,00 17 041,00 1 035,00 3 809,00
Zysk (strata) do opodatkowania 8 148,00 17 918,00 1 780,00 4 005,00
Zysk (strata) netto z tego przypisany: 6 280,00 14 008,00 1 372,00 3 131,00
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 143,00 13 863,00 1 342,00 3 098,00
Udziałom niekontrolującym 137,00 145,00 30,00 32,00
Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (e PLN/EUR) – przypisany akcjionariuszom jednostki dominujacej 2,61 4,72 0,57 1,06
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 017,00 4 290,00 -1 096,00 959,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 532,00 5 153,00 -335,00 1 152,00
Środki pieniężne netto z działaności finansowej -17 985,00 -5 296,00 -3 929,00 -1 184,00
Przepływy pieniężne netto, razem -24 534,00 4 147,00 -5 360,00 927,00
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma Aktywów 244 577,00 251 465,00 53 176,00 54 491,00
Aktywa trwałe, razem 109 428,00 107 632,00 23 792,00 23 323,00
Aktywa obrotowe, razem 135 149,00 143 833,00 29 384,00 31 168,00
Kapitał własny przypisany akcjoinariuszom jednostki dominującej 99 138,00 105 623,00 21 555,00 22 888,00
Udziały niekontrolujące 3 636,00 6 942,00 791,00 1 504,00
Kapitał własny, ogółem 102 774,00 112 565,00 22 345,00 24 392,00
Zobowiązania długoterminowe, razem 36 272,00 42 521,00 7 886,00 9 214,00
Zobowiązaniaa krótkoterminowe, razem 105 531,00 96 379,00 22 945,00 20 885,00
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) – przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 42,10 35,99 9,15 7,80
Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2 355 000,00 2 935 000,00 2 355 000,00 2 935 000,00
WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM S.A.
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży 189 851,00 320 775,00 41 475,00 72 213,00
Zysk brutto ze sprzedaży 11 037,00 22 657,00 2 411,00 5 101,00
Zysk na działalności operacyjnej 2 917,00 13 866,00 637,00 3 122,00
Zysk do opodatkowania 3 811,00 12 884,00 833,00 2 900,00
Zysk netto 2 713,00 10 076,00 593,00 2 268,00
Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) 1,15 3,43 0,25 0,77
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 621,00 268,00 -1 446,00 99,00
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 867,00 2 451,00 3 466,00 545,00
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -18 846,00 -3 568,00 -4 117,00 -835,00
Przepływy pieniężne netto, razem -9 600,00 -849,00 -2 097,00 -191,00
STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma Aktywów 138 933,00 166 831,00 30 207,00 36 151,00
Aktywa trwałe, razem 45 149,00 63 020,00 9 816,00 13 656,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM