Biznes i finanse

KOGENERACJA SA (7/2022) Rekomendacja Zarządu KOGENERACJI S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że 10 maja 2022 r. podjął uchwałę dotyczącą przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu KOGENERACJI S.A. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 23 463 139,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) w następujący sposób:

? kwotę 4 768 000 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,32 zł na jedną akcję,

? pozostałą kwotę, tj. 18 695 139,60 zł przeznaczyć na pozostałe kapitały rezerwowe.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przedłoży swój wniosek Radzie Nadzorczej w celu jego oceny. Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.

Rekomendacja jest zgodna z Polityką dywidendy obowiązującą od dnia 16 kwietnia 2019 r. (Raport Bieżący nr 4/2019) zakładającą wypłatę dywidendy na poziomie 20%-40% wyniku jednostkowego netto KOGENERACJI S.A. korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, począwszy od wyniku za rok 2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM