Biznes i finanse

MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody ze sprzedaży 300 935 210 241 64 756 45 983
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 619 19 607 4 652 4 288
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 777 3 601 1 673 788
Zysk (strata) brutto 4 618 3 122 994 683
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 1 582 2 020 340 442
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 582 2 020 340 442
przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 676 1 408 145 308
przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 906 612 195 134
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -80 289 -152 -17 277 -33
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 949 -2 227 -1 280 -487
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 992 -74 080 213 -16 203
Środki pieniężne na koniec okresu 155 515 106 830 33 426 23 227
31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 922 340 922 151 198 246 200 494
Zobowiązania długoterminowe 154 717 100 406 33 255 21 830
Zobowiązania krótkoterminowe 685 310 741 034 147 299 161 115
Zobowiązania razem 840 027 841 440 180 554 182 946
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej) 59 036 58 340 12 689 12 684
Kapitał własny ogółem 82 313 80 711 17 692 17 548
Kapitał podstawowy 44 801 44 801 9 629 9 741
Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej 676 1 408 145 308
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,03 0,07 0,01 0,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom Spółki Dominującej (w zł / EUR) 0,03 0,07 0,01 0,02

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM