Biznes i finanse

NEWAG SA (16/2022) Powołanie Członków Zarządu kolejnej kadencji

Zarząd NEWAG S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 01.06.2022 Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki na kolejną trzyletnią kadencję liczoną w pełnych latach obrotowych tj. mandaty członków Zarządu wygasną z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

W skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji zostali powołani:

1.Zbigniew Konieczek – Prezes Zarządu,

2.Bogdan Borek – Wiceprezes Zarządu,

3.Józef Michalik – Wiceprezes Zarządu.

Członkowie Zarządu legitymują się następującym wykształceniem, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym:

Zbigniew Konieczek

Absolwent Technikum Kolejowego w Nowym Sączu oraz Politechniki Krakowskiej – Inżynieria środków transportu, a także WSB-NLU. Z Newag S.A. (Wcześniej Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego – ZNTK) związany od 43 lat. Swoją karierę rozpoczynał jako mistrz produkcji na wydziale napraw silników spalinowych, a następnie objął stanowisko kierownika działu napraw wózków wagonowych. W latach 1996-1998 pracował jako zastępca kierownika działu marketingu. W 1998 roku objął stanowisko prezesa zarządu w Kuźni Glinik Sp. z o. o. z siedzibą w Gorlicach. Od czerwca 2001 roku, zaczął pełnić stanowisko prezesa zarządu ZNTK w Nowym Sączu gdzie z sukcesem przeprowadził proces restrukturyzacji zakładu.

Bogdan Borek

Bogdan Borek karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Arabski _ Gawor s.c. z siedzibą w Warszawie. W latach 1994-2000 zajmował stanowisko kierownika zespołu ekonomicznego w Polskim Banku Inwestycyjnym S.A. z siedzibą w Warszawie (obecnie: Kredyt Bank S.A.). W latach 2000-2001 pracował w FM GLINIK S.A. z siedzibą w Gorlicach na stanowisku dyrektora finansowego. Od 2001 roku pracuje w Spółce jako dyrektor finansowy. Od 2015 sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu NEWAGS.A. Bogdan Borek jest absolwentem Akadamii Ekonomicznej w Krakowie.

Józef Michalik

Józef Michalik – wykształcenie wyższe, mgr inż. Elektronik, absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął we wrześniu 1989 r. w firmie Optimus S.A. w dziale technicznym na stanowisku Dyrektora Technicznego. Od roku 1994 Wiceprezes Zarządu ds. technicznych. Pracę w Optimus S.A. zakończył na stanowisku Dyrektora IT w roku 2001. Od września 2001 do czerwca 2003 był zatrudniony w TTI Inventel S.A. na stanowisku Dyrektora Sprzedaży. W latach 2003-2005 zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego Unicard S.A. Następnie zatrudniony w Zakładach Automatyki Polna S.A. na stanowisku Dyrektora Marketingu i Sprzedaży, Członka Zarządu. Od sierpnia 2009 roku zatrudniony w Newag S.A. na stanowisku Dyrektora Marketingu, a od 2016 roku jako Wiceprezes Zarządu.

Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Zarządu nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Wedle wiedzy Spółki żaden z powołanych członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM