Biznes i finanse

NTT SYSTEM SA (17/2022) Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie („Spółka”), działając na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia

Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) informuje, że dnia

29 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie

podziału zysku netto za 2021 rok.

Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie

17 607 316,21 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedem tysięcy trzysta szesnaście złotych

dwadzieścia jeden groszy) przeznaczono:

1. w wysokości 4 064 330,40 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści złotych

czterdzieści groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 30 gr. (słownie: trzydzieści groszy) na

jedną akcję,

2. w wysokości 13 542 985,81 zł ( słownie: trzynaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset

osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy) na kapitał zapasowy.

Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez

NTT System S.A. na dzień ustalenia prawa do dywidendy.

Na dzień Walnego Zgromadzenia dywidendą objętych jest 13 547 768 akcji Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

? dzień prawa do dywidendy na 28 września 2022 roku

? dzień wypłaty dywidendy na 19 października 2022 roku

W załączniku Uchwała nr 5 ZWZ z dn.29 czerwca 2022 roku

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM