Biznes i finanse

STALEXPORT AUTOSTRADY SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 3 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIE 31 MARCA 2022 ROKU
Przychody 91 211 73 083 19 617 15 985
Zysk brutto na sprzedaży 52 963 46 091 11 391 10 081
Zysk z działalności operacyjnej 42 227 37 393 9 082 8 179
EBITDA 63 936 57 748 13 751 12 631
Zysk przed opodatkowaniem 40 168 37 129 8 639 8 121
Zysk netto za okres sprawozdawczy 32 305 29 916 6 948 6 543
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 30 949 28 943 6 656 6 330
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,13 0,12 0,03 0,03
Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,13 0,12 0,03 0,03
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 114 47 388 13 789 10 365
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 990) (5 502) (858) (1 203)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (126) (28)
Przepływy pieniężne netto ogółem 60 124 41 760 12 931 9 134
31 marca 2022 r. 31 grudnia 2021 r. 31 marca 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
Aktywa razem 1 404 702 1 350 353 302 555 293 593
Aktywa trwałe 987 684 998 383 212 735 217 068
Aktywa obrotowe 417 018 351 970 89 820 76 525
Zobowiązania razem 578 255 551 334 124 549 119 871
Zobowiązania długoterminowe 342 272 353 754 73 721 76 913
Zobowiązania krótkoterminowe 235 983 197 580 50 828 42 958
Kapitał własny razem 826 447 799 019 178 006 173 722
Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej 824 389 793 449 177 563 172 511
Udziały niekontrolujące 2 058 5 570 443 1 211
Kapitał zakładowy 185 447 185 447 39 943 40 320
DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA OKRES 3 MIESIĘCY KOŃCZĄCY SIE 31 MARCA 2022 ROKU
Przychody 1 007 898 217 196
Strata z działalności operacyjnej (1 587) (1 788) (341) (391)
Zysk przed opodatkowaniem 4 776 3 356 1 027 734
Zysk netto za okres sprawozdawczy 4 895 3 451 1 053 755
Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.) 247 262 247 262 247 262 247 262
Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,02 0,01 0,00 0,00
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (487) (2 395) (105) (524)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 190 22 409 41 4 901
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (126) (28)
Przepływy pieniężne netto ogółem (297) 19 888 (64) 4 350
31 marca 2022 r. 31 grudnia 2021 r. 31 marca 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
Aktywa razem 327 971 322 388 70 641 70 093
Aktywa trwałe 79 832 80 088 17 195 17 413
Aktywa obrotowe 248 139 242 300 53 446 52 681
Zobowiązania razem 8 714 8 017 1 877 1 743
Zobowiązania długoterminowe 3 410 3 217 734 699

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM