Biznes i finanse

ENEA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Skonsolidowane dane finansowe przekształcone* przekształcone*
Przychody ze sprzedaży netto 7 241 463 5 060 023 1 558 242 1 106 717
Przychody z tytułu leasingu i subleasingu operacyjnego 4 903 4 505 1 055 985
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 7 246 366 5 064 528 1 559 297 1 107 703
Zysk z działalności operacyjnej 679 954 553 069 146 315 120 966
Zysk przed opodatkowaniem 658 836 510 274 141 771 111 606
Zysk netto okresu sprawozdawczego 547 895 410 538 117 898 89 792
EBITDA 1 059 329 927 598 227 950 202 882
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 602 371 1 627 440 129 620 355 950
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (923 291) (481 663) (198 677) (105 348)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (158 309) (170 763) (34 065) (37 349)
Przepływy pieniężne netto, razem (479 229) 975 014 (103 122) 213 253
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,12 0,88 0,24 0,19
Zysk rozwodniony na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,12 0,88 0,24 0,19
Stan na dzień 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
przekształcone* przekształcone*
Aktywa razem 36 381 100 34 657 143 7 819 688 7 535 144
Zobowiązania razem 20 551 918 19 455 243 4 417 392 4 229 952
Zobowiązania długoterminowe 7 830 397 7 876 738 1 683 051 1 712 558
Zobowiązania krótkoterminowe 12 721 521 11 578 505 2 734 341 2 517 395
Kapitał własny 15 829 182 15 201 900 3 402 296 3 305 192
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 126 388 127 847
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 35,86 34,44 7,71 7,49
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 35,86 34,44 7,71 7,49
Jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży netto 2 882 257 1 813 289 620 214 396 599
Przychody z tytułu leasingu operacyjnego 47 66 10 14
Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody 2 882 304 1 813 355 620 224 396 613
(Strata)/zysk z działalności operacyjnej (155 959) 18 094 (33 560) 3 957
(Strata)/zysk przed opodatkowaniem (110 299) 20 852 (23 735) 4 561
(Strata)/zysk netto okresu sprawozdawczego (83 078) 45 140 (17 877) 9 873
EBITDA (154 363) 19 846 (33 216) 4 341
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (156 085) (51 279) (33 587) (11 216)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 492 96 557 2 473 21 119
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (126 782) (138 860) (27 281) (30 371)
Przepływy pieniężne netto, razem (271 375) (93 582) (58 395) (20 468)
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
Zysk/(strata) netto na akcję (w PLN / EUR na jedną akcję) (0,19) 0,10 (0,04) 0,02
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN / EUR) (0,19) 0,10 (0,04) 0,02
Stan na 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
Aktywa razem 20 917 162 20 438 185 4 495 897 4 443 663
Zobowiązania razem 10 117 220 9 634 440 2 174 577 2 094 717
Zobowiązania długoterminowe 4 675 035 4 741 110 1 004 844 1 030 811

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM